Kullanım hüküm ve koşulları, 08/2019

1. Geçerlilik

SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Ltd Şti. (bundan sonra "SEW-EURODRIVE" olarak anılacaktır) ve/veya uluslararası ana şirkete (SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG) ve bu ana şirkete bağlı diğer iştiraklarin internet sayfalarının (bundan sonra SEW-EURODRIVE internet sayfaları olarak anılacaktır) kullanımına ancak burada yer alan hüküm ve koşullar temelinde izin verilmektedir.

2. Kayıt

Yasal konularla ilgili güvenlik sebebiyle bazı SEW-EURODRIVE web sayfaları şifreyle korunmaktadır ve bu nedenle sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır. Bazı SEW-EURODRIVE web sayfaları için yetkilendirme gerekmekte olup, SEW-EURODRIVE'ın yetkilendirdiği kullanıcılarla sınırlıdır ve kullanıcıların kayıt ve/veya yetkilendirme taleplerini açık şekilde hariç tutmaktadır. SEW-EURODRIVE, özellikle kullanıcının kayıt esnasında yanlış bilgi vermesi veya şifre korumalı ve/veya sadece yetkilendirmeyle açılan SEW-EURODRIVE web sayfalarını kullanmaya artık yetkili olmaması, yürürlükteki yönetmeliği ihlal etmesi veya oturum açma verilerinin muhafazasıyla ilgili görevlerini ihmal etmesi halinde oturum açma verilerini bloke ederek erişim haklarını iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı kayıt esnasında tam ve doğru bilgileri sağlamakla ve akabinde bu bilgilerde meydana gelecek her türlü değişikliği derhal SEW-EURODRIVE'a bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adını ve e-posta adresini belirterek ve bir şifre belirleyerek kayıt işlemini gerçekleştirir. SEW-EURODRIVE daha sonra kayıt esnasında kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine onaylama bağlantısını içeren bir e-posta gönderir. Kullanıcı onaylama bağlantısını tıklayarak kayıt esnasında belirtilmiş olan e-posta adresinin sahibi olduğunu teyit ettiğinde şifre korumalı sayfalar etkinleşir. Kullanıcı belirtilen e-posta adresine gönderilmiş olan e-postaların kendisine ulaşmasını sağlayacaktır.

3. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Her iki tarafın da mutabık kalması halinde SEW-EURODRIVE tarafından indirilmek üzere sunulan bilgi ve yazılımla ilgili olarak basit, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans düzenlenecek olup, eğer bir mutabakat yoksa, söz konusu indirme bilgi hazırlanırken ve erişime sunulurken SEW-EURODRIVE'ın takip ettiği amaca uygun olacaktır.

Kullanıcı, kendisine sağlanmış olan yazılımın kaynak koduna erişimle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz. İstisna: Buradaki hüküm ve koşulların üstünde yer alması halinde, lisanslama hüküm ve şartları kaynak koduna erişimi zorunlu kılan açık kaynaklı yazılımların kaynak kodu. Bu durumda SEW-EURODRIVE, geri ödenen ücretler karşılığında kaynak koduna erişim sağlayacaktır.

Kullanıcı üçüncü şahısların kayıt sürecinde sağlanmış olan bilgi, yazılım, doküman veya diğer kullanıcı verilerine erişmemesini sağlayacaktır. Kullanıcının üçüncü şahıslara bilgi, yazılım, dokümantasyon veya kullanıcı verilerini satma veya kiralama veya bunları herhangi başka bir şekilde kullanma hakları olmayacaktır. Zorunlu yasal gereksinimlerde aksi belirtilmediği sürece, kullanıcı yazılım veya dokümantasyonunu değiştirmeyecek, ters mühendislik veya ters dönüştürme uygulamayacak veya bunların kopyalarını çıkarmayacaktır. Kullanıcı, işbu kullanım hüküm ve koşulları temelinde gelecekte yedek olarak kullanım için gerekli olması halinde yazılımın yedek bir kopyasını alabilecektir.

Kullanıcı, kendi kullanıcı verileriyle gerçekleştirilen tüm sipariş ve diğer işlemlerin sorumluluğunu kabul eder. Kullanıcının, kendi kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslarca uygunsuz şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde, konuyla ilgili olarak derhal SEW-EURODRIVE'ı bilgilendirme (veya e-posta ile önceden bildirimde bulunma) yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bildirimi almasının ardından SEW-EURODRIVE'ın bu kullanıcı verisiyle bağlantılı şifre-korumalı alana erişimi engelleme hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcı, söz konusu silme işlemi mevcut akdi hususların işleme koyulmasıyla çelişmediği sürece kaydının silinmesini herhangi bir zamanda yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda SEW-EURODRIVE tüm kullanıcı verilerini ve SEW-EURODRIVE tarafından saklanan kişiyle ilgili tüm diğer bilgileri silecektir.

SEW-EURODRIVE, özellikle kullanıcının buradaki hüküm ve koşullarda belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde SEW-EURODRIVE web sayfalarına erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının SEW-EURODRIVE web sayfalarını kullanırken aşağıdakileri işlemleri yapması yasaktır:

• Şahıslara veya şahısların kişilik haklarına zarar vermek;

• ticari koruma haklarını, telif haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmek;

• virüsleri veya yazılıma zarar verebilecek diğer programlama tiplerini içeren içerikleri aktarmak;

• ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunma;

• özellikle gizlilik yükümlülükleriyle çelişen veya yasadışı olan hiperlink ve içerikleri kanunsuz şekilde girmek, depolamak veya göndermek veya

• virüsler, hatalar veya benzeri hususlarla ilgili spam e-posta, reklam veya yanlış uyarılar göndermek veya çekilişlere, loto çekilişlerine, şans oyunlarına, saadet zincirlerine, zincir e-postalara veya benzer faaliyetlere davet etmek.

4. Fikri Mülkiyet

SEW-EURODRIVE web sayfalarında yer alan bilgi, yazılım, dokümantasyon, metinler, resimler, ses dosyaları, video dosyaları, animasyon dosyaları ve diğer dosyalar (bundan sonra "materyal" olarak anılacaktır) yasal hükümlere uygun olarak telif hakkıyla korunmaktadır. SEW-EURODRIVE bu materyallerle ilgili tüm haklarını saklı tutar. Kullanıcı bu haklara saygı gösterecektir.

SEW-EURODRIVE web sayfalarının SEW-EURODRIVE'dan önceden izin alınmadan kamusal veya ticari amaçla tamamen veya kısmen çoğaltılması, dağıtımı, aktarımı, değiştirilmesi veya kullanımı (elektronik veya başka bir şekilde) yasaktır. SEW-EURODRIVE'a ait marka ve ticari isimler, tabelalar ve şirket logoları için de bu geçerlidir.

Buradaki kullanım hüküm ve koşullarıyla açık şekilde verilen haklara ek olarak SEW-EURODRIVE kullanıcılara materyal ve SEW-EURODRIVE web sayfalarıyla ilgili herhangi başka bir hak vermemekte olup, bu husus özellikle telif hakları, şirket isimler,, patentler, faydalı ürün patentleri, tasarımlar ve markalar gibi sınai mülkiyet hakları için geçerlidir. Ayrıca SEW-EURODRIVE söz konusu hakları bağışlamakla yükümlü değildir.

5. Referanslar ve Bağlantılar

SEW-EURODRIVE web sayfaları diğer web sayfalarının bağlantılarını içermektedir. SEW-EURODRIVE, bağlantılı web sayfalarının bağlantının oluşturulduğu anda yasadışı içeriklerden ari olduğunu beyan eder. SEW-EURODRIVE'ın bağlantılı ve/veya referans gösterilen web sayfalarının mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içerikleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda SEW-EURODRIVE , bu web sayfalarındaki bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya niteliği veya bunların güncelliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak herhangi bir yükümlülük kabul etmemekte, bu şekilde bağlantının oluşturulmasının ardından değiştirilen her türlü web sayfası içeriğinden kendisini uzak tutmaktadır. Bu beyan, SEW-EURODRIVE web sayfalarından dış web sayfalarına ve bunların içeriklerine giden tüm bağlantılar için geçerlidir.

6. Online İçerikler ve Sorumluluk

SEW-EURODRIVE belli bilgi ve hizmetleri SEW-EURODRIVE web sayfalarında belirtmektedir. SEW-EURODRIVE, SEW-EURODRIVE web sayfalarının tamamını veya bir kısmını önceden bildirim yapmaksızın değiştirme, çoğaltma veya silme hakkını saklı tutmakla birlikte, bilgilerin mevcudiyetini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını da saklı tutar.

SEW-EURODRIVE, SEW-EURODRIVE web sayfalarının sürekli mevcudiyeti veya sayfalardaki olası virüslerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcının ve SEW web sayfalarının güvenliği açısından kullanıcı materyalleri indirmeden önce gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Materyallerin SEW-EURODRIVE web sayfalarıyla bedelsiz olarak sağlanması halinde kalite veya mülkiyetle ilgili herhangi bir kusurun yükümlülüğü kabul edilmemektedir. Özellikle söz konusu bilgiler, yazılım ve dokümantasyon olduğunda SEW-EURODRIVE doğruluk, tutarlılık, üçüncü şahıs telif haklarının olmaması, tamlık ve/veya kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kasıtlı suiistimal veya sahtekarlık niyeti durumları için bu geçerli değildir.

SEW-EURODRIVE web sayfalarında yer alan materyaller bazı özel durumlarda mevcut olması gerekli olmayan spesifikasyonları veya ürünlerin teknik özelliklerinin genel bir açıklamasını içerebilir. Ürün modifikasyonu böyle bir durumdur. Sağlanan materyaller yasal açıdan bağlayıcı değildir ve teklifleri yansıtmamaktadır. Bu nedenle ürünlerden istenen performans özellikleri belli durumlarda satın alma esnasında kararlaştırılacaktır.

7. İhracat Sınırlamaları

Belirli bilgi ve hizmetlerin sağlanması, amaçlarına ve nihai kullanımlarına bağlı olarak, izne tabi olabilir veya AB ihracat düzenlemeleri, AB üye devletlerinin ihracat düzenlemeleri ve/veya ABD ihracat düzenlemeleri sebebiyle tamamen yasaklanabilir. SEW-EURODRIVE web sayfalarına erişime ve bu sayfalarda belirtilen materyallerin iletimine ancak kullanıcının ihracat mevzuatlarına uygunluk sağlaması halinde izin verilmektedir. Aksi takdirde SEW-EURODRIVE, SEW-EURODRIVE web sayfalarına ve buralarda yer alan içeriklere erişimi reddedebilir.

8. Nihai Hükümler

Ek anlaşmalar yazılı olmalıdır Bireysel formüllerin veya bu metnin kısımlarının artık veya tamamen geçerli yasal düzenlemelere uymaması halinde, dokümanın kalan kısımlarının içerik ve geçerliliği etkilenmez.